CXT 2020 - Instrucións toma de posesión para os que acadaron destino definitivo


17 Xun, 2020

WEB - Instrucións para a toma de posesión para todo o profesorado que acadaou DESTINO DEFINITIVO no último concurso de traslados entre o persoal funcionario en prácticas ou de carreira

Co fin de poder tramitar a súa toma de posesión e a súa alta en nómina, o profesorado que obtivo destino definitivo no concurso de traslados convocado pola orde do 8 de outubro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 200, do 21 de outubro), no concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación, convocado pola orde do 9 de outubro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 200, do 21 de outubro) ou no concurso concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos convocado pola orde do 13 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 222 do 21 de novembro), deberá remitir á xefatura territorial da provincia na que obtivo o novo destino, antes do 1 de setembro de 2020.

INSTRUCIÓNS para a TOMA DE POSESIÓN

 

Dúas casuísticas nas instrucións:

1. PROFESORADO QUE CONCURSA DENTRO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

2. PROFESORADO PROCEDENTE DOUTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Anexo I - Declaración responsable sin compatibilidade

Anexo II - Declaración responsable con solicitude de compatibilidade

Orde do 8 de outubro de 2019 - corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación

Orde do 9 de outubro de 2019 - corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación especial

Orde do 13 de novembro de 2019 - corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos