Instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel- Baccalauréat


05 Mai, 2020

BOEResolución do 30 de abril de 2020, da Secretaría de Estado de Educación, para a adaptación da Resolución do 24 de xullo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel-Baccalauréat correspondentes ao curso 2019-2020, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19.

O pasado 3 de abril de 2020, a Administración francesa anunciou que, entre as medidas excepcionais adoptadas no ámbito educativo en resposta á situación exposta pola expansión do COVID-19, quedaban suspendidas as probas externas de Baccalauréat, incluídas as que afectan as materias do currículo mixto do programa de dobre titulación Bacharel-Baccalauréat. En consecuencia, neste curso e de maneira excepcional, o Diplôme du Baccalauréat obterase mediante un proceso de avaliación continua, é dicir, a partir das cualificacións obtidas polo alumnado no centro escolar.

En ausencia dunha proba externa común para todo o territorio nacional, as cualificacións obtidas nas materias do currículo mixto participarán no cálculo da nota media de Bacharelato, pero non ponderarán no cálculo da cualificación que debe constar no Título de Baccalauréat que, por tanto, será a mesma que a do Título de Bacharel. Consecuentemente co anterior, faise necesario realizar algúns axustes técnicos na certificación que deben emitir os centros docentes, que deberá axustarse ao modelo incluído como Anexo III na presente resolución. Así mesmo, modificarase a táboa informática que os centros deben completar para formular de oficio as solicitudes de expedición do Título de Baccalauréat e enviarase oportunamente aos centros educativos.