ANPE esixe ao Ministerio que rectifique a orden ministerial de criterios de avaliación, promoción e titulación


24 Abr, 2020

NPANPE esixe ao Ministerio que rectifique a orde ministerial que fixa os criterios de avaliación, promoción e titulación para final do curso por vulnerar a LOE/LOMCE e os decretos que a desenvolven.

Tras a publicación no día de hoxe no BOE da Orde EFP/365/2020 pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ANPE considera un dislate normativo e xurídico as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 en canto a promoción e titulación. 

Desde ANPE non podemos nin debemos asumir que por parte do Ministerio de Educación dítese unha Orde que contradí o marco lexislativo común establecido, que sen ser o mellor, non por iso deba deixar de ser de obrigado cumprimento. 

Esta Orde xera confusión e inseguridade xurídica, vulnerando os principios e competencias básicas que teñen recoñecidos o Ministerio de Educación e Formación Profesional de acordo cos criterios de promoción e titulación segundo establécense na lei de educación e os tres reais decretos 126/2014, 1104/2014 e 562/2017. 

Dita Orde, reflicte unha serie de acordos da Conferencia Sectorial de Educación de obrigado cumprimento, só para as CCAA que os subscriban, e recolle que serán as CCAA as que, na ESO e o Bacharelato “poderán flexibilizar os criterios de promoción e titulación, sen ter en conta as limitacións que afecten o número de áreas pendentes”. Cabe lembrar que os criterios de promoción e de titulación están establecidos na LOE/LOMCE, onde se recolle o límite máximo de áreas pendentes para poder promocionar e as condicións de titulación, algo que é competencia estatal e que non pode ser derrogada por unha Orde Ministerial. Consideramos que a Orde publicada hoxe, ademáis de conculcar os valores de esforzo, mérito ou igualdade de oportunidades no alumnado, agranda a brecha xa existente no territorio nacional e resta valor ao traballo que os nosos docentes están a realizar con esforzo, dedicación e gran profesionalidade.

Debemos ter en conta que os docentes precisamos instrucións obxectivas, claras e concisas para poder realizar o noso traballo adecuadamente, pois a libre interpretación xera inseguridade xurídica e menoscaba o liderado pedagóxico e autoridade académica cos nosos alumnos, a liberdade de cátedra e a autonomía pedagóxica e organizativa dos centros. 

Segundo esta orde e as que previamente publicaron as comunidades autónomas hai unha diferenza substancial entre os criterios de promoción e titulación dependendo do territorio no que vivan os alumnos. 

ANPE esixe coherencia e respecto ao esforzo dos nosos alumnos, ao esforzo, dedicación e profesionalidade dos nosos docentes e, polo tanto, ao noso propio sistema educativo e ao marco xurídico actual, que neste momento é o establecido con carácter xeral e estatal na LOE/LOMCE, polo que esiximos a rectificación desta Orde que consideramos contradi a lexislación vixente e é prexudicial para alumnado e profesorado. 

Un estado de alarma non pode ser a escusa para a vulneración do actual marco normativo, desvirtuando a función docente e atentando contra o principio de igualdade de oportunidades do alumnado. 

 

                                                                                                                                                                                                                        Madrid, 24 de abril de 2020