MUFACE - modificación resolución do 13 de abril sobre cobro de prestacións por IT, risco no embarazo e lactancia


24 Abr, 2020

BOEResolución do 22 de abril de 2020, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se modifica a do 13 de abril de 2020, pola que se garante durante o estado de alarma a continuidade do abono do subsidio por incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural dos mutualistas.

No apartado cuarto, titulado Alcance da medida de manter o 100 % das retribucións máis aló do día 91º da IT, o primeiro parágrafo queda redactado do seguinte modo:

«Os órganos de persoal que non dispoñan da documentación completa para a tramitación do subsidio por MUFACE, aplicarán esta medida para todos os mutualistas cuxas situacións de IT alcancen o día 91ª de duración durante a declaración do Estado de Alarma, é dicir, entre o día 14 de marzo e a data de finalización do Estado de Alarma (incluíndo as súas posibles prórrogas).»  

Ao final do mencionado apartado cuarto engádese o seguinte parágrafo:

«Nos casos do abono do 100% durante o estado de alarma, a diferenza entre a contía do subsidio e o 100% das retribucións terá carácter de adianto e deberá ser reintegrado ou compensado con retribucións futuras do mutualista, salvo que a lexislación aplicable prevexa o abono de complementos retributivos para as situacións de IT que se prolonguen máis aló do día 91º."

Desde ANPE Galicia aclaramos que a modificación non supón ningún trámite para @s afectad@s, que seguirán a percibir o 100% das súas retribucións a partir do día 91 (recordar que o trámite preceptivo de solicitar dita prestación a MUFACE a través da súa sede electrónica ao entrar en dito período hai que seguir facéndoa)