MEFP - Directrices de actuación para o terceiro trimestre deste curso e o inicio do curso 2020-2021


24 Abr, 2020

BOEOrde EFP/365/2020, do 22 de abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19.

As directrices contidas no marco xeral de actuación, que as Administracións educativas competentes acordaron na Conferencia Sectorial de Educación, necesarios para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso escolar 2019-2020, e o inicio do curso 2020-2021, son as seguintes contidas no Anexo II:

a) Coidar ás persoas, un principio fundamental.

b) Manter a duración do curso escolar.  

c) Adaptar a actividade lectiva ás circunstancias.

d) Flexibilizar o currículo e as programacións didácticas.

 e) Adaptar a avaliación, promoción e titulación.

 f) Traballar de maneira coordinada.

 g) Preparar o próximo curso 2020-2021.

Artigo 5 - As Directrices específicas por etapas o ensinanzas figuran no Anexo III

Artigo 6. Ensinos de Idiomas e Educación de Persoas Adultas.

Corresponde ás Administracións educativas competentes de cada Comunidade Autónoma, e ao Ministerio de Educación e Formación Profesional no seu ámbito de xestión, ditar as resolucións, disposicións e instrucións necesarias para garantir a eficacia do disposto nesta orde.