Medidas excepcionais en materia de flexibilización dos ensinos de FP e E. de Réxime Especial


23 Abr, 2020

BOEOrde EFP/361/2020, do 21 de abril, pola que se adoptan medidas excepcionais en materia de flexibilización dos ensinos de Formación Profesional do Sistema Educativo e dos ensinos de Réxime Especial.

A presente orde ten por obxecto permitir ás Administracións educativas competentes, a adopción de medidas de flexibilización dos currículos de Formación Profesional que garantan o acceso á titulación dos estudantes de segundo curso, así como os dos ensinos de réxime especial que o precisan.

1. As Administracións educativas competentes poderán autorizar a redución excepcional da duración dos módulos de formación en centros de traballo, ao mínimo de horas contempladas nos reais decretos que establecen cada título e os seus ensinos mínimos.

2. As Administracións educativas competentes poderán determinar a exención total ou parcial do módulo profesional de formación en centros de traballo no caso daqueles estudantes de último curso da área sanitaria ou sociocomunitaria de formación profesional que accedan a un contrato de traballo dos establecidos no marco da Orde SND/299/2020, do 27 de marzo, en canto ás medidas relativas aos profesionais sanitarios en formación.

Artigo 3. Medidas para a realización efectiva da formación en centros de traballo nos ciclos formativos de grao superior de Formación Profesional. 

Nos ciclos formativos de grao superior de Formación Profesional intégrense nun os módulos de formación en centros de traballo e de proxecto. Este novo módulo integrado terá unha duración total de 240 h, equivalentes á suma da duración contemplada para estes módulos nos RD de cada título.

As Administracións educativas competentes poderán substituír a estancia en empresas, propia da formación en centros de traballo, por unha proposta de actividades asociadas á contorna laboral.

A avaliación dos ensinos ás que se refire este artigo quedará recollida, coa cualificación do módulo de proxecto de maneira numérica, entre un e dez, sen decimais, e a cualificación do módulo profesional de formación en centros de traballo como apto ou non apto, sen que esta última sexa tida en conta para calcular a nota media do expediente académico.

Artigos 7, 8 e 9 para as ensinanzas deportivas, artísticas e artísticas superiores