Propostas do Consello Escolar do Estado relativas ás actuacións en educación


07 Abr, 2020

WEBPropostas do Consello Escolar do Estado relativas ás actuacións en educación que conviría adoptar como consecuencia da situación creada pola pandemia de coronavirus e o estado de alarma decretado polo Goberno

En Ensinos de Réxime Xeral (educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e ciclos formativos de formación profesional) e Ensinos de Réxime Especial (ensinos artísticos, ensinos de idiomas e ensinos deportivos)

A suspensión das clases presenciais provocada pola pandemia de coronavirus esixiu unha reformulación das tarefas de ensino, de aprendizaxe e de traballo do alumnado. Esta situación pode prolongarse mentres as condicións sanitarias así o aconsellen.

Nestas circunstancias, o Consello Escolar do Estado, en cumprimento das atribuciones que ten conferidas, formula ao Ministerio de Educación e Formación Profesional e ás administracións educativas das comunidades autónomas as propostas de actuación que se detallan a continuación e que teñen por obxecto contribuír, desde a perspectiva da comunidade educativa, ao mellor aproveitamento educativo por parte do alumnado, á eficacia do traballo do profesorado, á avaliación xusta e equitativa das aprendizaxes neste último trimestre e na avaliación final do curso, así como a potenciar a participación positiva e inexcusable das familias nestas circunstancias extraordinarias.
Estas suxestións agrúpanse tendo en consideración que poden darse dous escenarios diferentes:

 Primeiro, que as clases presenciais poidan renovarse nalgún momento antes do final de curso.

Segundo, que a evolución da pandemia do coronavirus aconselle que as clases presenciais queden suspendidas ata o inicio do seguinte curso. Tamén pareceu oportuno distinguir entre as eta- pas, os ensinos e as opcións educativas. 

() O Consello Escolar do Estado entende que non se deben prolongar clases ou avaliacións no mes de xullo. Hai que ter en consideración que o profesorado, o alumnado e as familias están facendo un esforzo para seguir o curso coa formación non presencial; agora non están de vacacións e a carga psicolóxica que tiveron que soportar tamén esixe un tempo normal de descanso. Habería que ter en conta, ademais, os inconvintes que podería supoñer esta medida para a programación das vacacións e a conciliación familiar.

() é imprescindible garantir en todos os centros do sistema educativo español, sen distinción, o mantemento de todos os docentes, persoal complementario e de apoio, persoal de administración e servizos, así como os sistemas de provisión de substitucións, pois nestas circunstancias son necesarios. As ausencias de profesorado, por situacións de incapacidade temporal non pode limitar a atención educativa a aqueles alumnos e alumnas que non dispoñan dun titor de referencia, polo que os chamamentos do persoal substituto deben seguir funcionando naqueles casos nos que as direccións dos centros determinen.

O Consello Escolar do Estado finaliza o documento arriba enlazado pero solicitando encarecidamente a todas as autoridades, ás administracións públicas e aos medios de comunicación que promovan o recoñecemento público do esforzo dos educadores, das familias e de todos os alumnos e alumnas escolarizados en todos os centros do sistema educativo español (públicos, concertados e privados sen concertar) por manter en pé o proceso educativo nunhas condicións tan inesperadas e adversas como as que estamos vivindo.