Concurso de ORIENTACIÓN Mestres 19/20 - adxudicación definitiva no DOG


18 Mar, 2020

DOGRESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura de departamento de orientación, convocado pola Orde do 8 de outubro de 2019.

O persoal que resulte adxudicatario, ademais de prestar servizos no centro base indicado no anexo I desta resolución, está obrigado a desprazarse aos centros compartidos e aos centros adscritos que, se é o caso, consten incluídos nos anexos II e III da antedita orde de convocatoria.

Ademais, de conformidade coa base décimo oitava da Orde do 8 de outubro de 2019, deberá desprazarse aos centros que se poidan adscribir, segundo o establecido no Decreto 120/1998, do 23 de abril.

 A toma de posesión dos destinos acadados neste concurso terá efectos do 1 de setembro de 2020 e o cesamento no seu destino de procedencia o 31 de agosto deste ano.

Contra esta resolución, que lle pon fin a vía administrativa o persoal interesado poderá formular, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa.