CXT 2019/20 - Resolución definitiva do concurso específico de ADULTOS no DOG


18 Mar, 2020

DOG RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados específico, entre persoal funcionario docente do corpo de mestres e do corpo de profesores de ensino secundario, para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos.

A toma de posesión dos destinos obtidos neste concurso terá efectos do 1 de setembro de 2020 e cesarán no seu destino de procedencia o 31 de agosto dese ano.

Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben, directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.