Concurso de Orientación 19/20 no Corpo de Mestres - Adxudicación definitiva


10 Mar, 2020

WEB - Adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial.

Publicación da adxudicación definitiva do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura de departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial.

O persoal funcionario docente do corpo de mestres que acade destino definitivo neste concurso e que estea participando simultaneamente no concurso xeral de traslados publicado pola Orde do 8 de outubro de 2019 ou no concurso de traslados específico para cubrir prazas nos centros específicos de educación e promoción de adultos convocado pola Orde do 13 de novembro de 2019, enténdese que renuncia á participación nos ditos concursos.

Contra a resolución definitiva o persoal interesado poderá interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto na Lei 39/2015, do procedemento administrativo común.

Listaxe da adxudicación definitiva

Listaxe definitiva de persoal participante excluído