Relación definitiva de persoas excluídas nas listas de debuxo, alemán e org.e prox. de sistemas enerxéticos


09 Mar, 2020

WEB - Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional de interinidades e substitucións para docencia no corpo de PES, especialidade de debuxo, alemán e organización e proxectos de sistemas enerxéticos

Resolución do 9 de marzo de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de ensino secundario, especialidadesde debuxo (590009), alemán (590012) e organización e proxectos sistemas enerxéticos (590113).

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderánformular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte aoda súa publicación no citado portal, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e RecursosHumanos.

Relación definitiva de persoas excluídas (debuxo, alemán e organización e proxectos de sistemas enerxéticos)

ENLACE ás LISTAS