Traslado de ensinanzas do IES Universidade Laboral ao IES Rego da Trabe (Culleredo)


24 Feb, 2020

DOGORDE do 17 de febreiro de 2020 pola que se trasladan as ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas e bacharelato do IES Universidade Laboral ao IES Rego da Trabe, ambos do concello de Culleredo.

Artigo 1. Traslado de ensinanzas

Trasladar as ensinanzas de educación secundaria para persoas adultas e as de bacharelato do instituto de educación secundaria (IES) Universidade Laboral (código 15005749) ao IES Rego da Trabe (código 15032935), ambos do concello de Culleredo, con efectividade desde o inicio do curso 2020/21.

Artigo 2. Profesorado

Ao profesorado con destino definitivo no IES Universidade Laboral de Culleredo afectado polo previsto nesta orde resultaralle de aplicación o disposto no Decreto 140/2006, do 31 de agosto, que determina os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación  no Diario Oficial de Galicia.