Probas de acceso á universidade, datas e procedementos de revisión de calificacións


19 Feb, 2020

BOEOrde PCM/139/2020, do 17 de febreiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2019-2020

1. Preferentemente, as probas se contextualizarán en contornas próximas á vida do alumnado: situacións persoais, familiares, escolares e sociais, ademais de contornas científicas e humanísticas.

2. Cada unha das probas conterá preguntas abertas e semiabiertas que requirirán do alumnado capacidade de pensamento crítico, reflexión e madurez. Ademais destes tipos de preguntas, poderanse utilizar tamén preguntas de opción múltiple, sempre que en cada unha das probas a puntuación asignada ao total de preguntas abertas e semiabiertas alcance como mínimo o 50 %.

1. As probas deberán finalizar antes do día 19 de xuño de 2020.

Os resultados provisionais das probas serán publicados antes do 26 de xuño de 2020.

2. As probas correspondentes á convocatoria extraordinaria deberán finalizar:

a) Antes do día 10 de xullo de 2020, no caso de que a Administración educativa competente determine celebrar a convocatoria extraordinaria no mes de xullo. Neste caso, os resultados provisionais das probas deberán ser publicados antes do 17 de xullo de 2020.

b) Antes do día 17 de setembro de 2020, no caso de que a Administración educativa competente determine celebrar a convocatoria extraordinaria no mes de setembro. Neste caso, os resultados provisionais deberán ser publicados antes do 23 de setembro de 2020