Resolución definitiva dos centros seleccionados para o programa ARCO


13 Feb, 2020

WEB - Resolución definitiva dos centros seleccionados para a posta en marcha de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación dirixidas a centros públicos de primaria e secundaria, en réxime de concorrencia competitiva, cofinanciado polo FSE.

Resolución definitiva Liña 1

Resolución definitiva Liña 2

Resolución definitiva Liña 3

Resolución definitiva Liña 1 non seleccionados

Resolución definitiva Liña 2 non seleccionados

Resolución definitiva Liña 3 non seleccionados

Resolución definitiva centros exluídos

Contra esta resolución poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular daConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes contadoa partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo, de acordo codisposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedementoadministrativo común das administracións públicas