Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas en COCIÑA e PASTELARÍA , SOLDADURA


05 Feb, 2020

WEB - Resolución do 5 febreiro de 2020 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional, especialidade de cociña e pastelaría (591201) e especialidade de soldadura (591228).

Resolución definitiva (cociña, pastelaría e soldadura)

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderánformular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte aoda súa publicación no citado portal, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e RecursosHumanos de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedementoadministrativo común das administracións públicas ou directamente un recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado docontencioso-administrativo que sexa competente de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo,reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Listaxe definitiva de persoas excluídas (cociña, pastelaría e soldadura)

ENLACE ás Listas