CXT 2019/20 - Vacantes Provisionais para o profesorado funcionario dos diferentes corpos


29 Xan, 2020

WEB Vacantes provisionais do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos e PES, PT, EOI, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores de Educación para o 2020

Resolución do 29 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes provisionais que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

Anexo I Vacantes provisionais do corpo 590

Anexo II Vacantes provisionais do corpo 591

Anexo III Vacantes provisionais do corpo 592

Anexo IV Vacantes provisionais do corpo 593

Anexo V Vacantes provisionais do corpo 594

Anexo VI Vacantes provisionais do corpo 595

Anexo VII Vacantes provisionais do corpo 596

Anexo VIII Vacantes provisionais do corpo 555

Anexo IX Vacantes provisionais do corpo 597