Nomeamento como funcionaria de carreira por aprazamento da fase de prácticas


27 Xan, 2020

BOEOrde EFP/59/2020, do 15 de xaneiro, pola que, a proposta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Comunidade Autónoma de Galicia, noméase funcionaria de carreira do Corpo de Mestres a dona Vanesa María Villar García.

Nomear funcionaria de carreira do Corpo de Mestres, especialidade de Audición e Linguaxe, a dona Vanesa María Villar García, con número de Rexistro de Persoal *** 427757 A0597, documento nacional de identidade **** 4277, quenda 01 e unha puntuación de 5,8667.