Modificación da expedición de titulos correspondentes ás Ensinanzas Artísticas


10 Xan, 2020

BOE - Real Decreto 700/2019, do 29 de novembro, polo que se modifica o Real Decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes aos ensinos establecidos pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, para fixar o formato, o contido e o soporte documental do Suplemento Europeo ao Título dos Ensinos Artísticos.

Na actualidade resulta necesario modificar o citado Real Decreto 197/2015, do 23 de marzo, para ampliar a información sobre o formato, os contidos e as características técnicas do soporte documental do citado Suplemento Europeo ao Título, a fin de garantir a seguridade documental mediante a normalización do formato, o modelo de papel, o rexistro e a selaxe, dotándoo da plena validez nacional e internacional prevista na norma. Así mesmo, cabe mencionar que este real decreto axústase aos principios de boa regulación contidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, principios de necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia e eficiencia, en tanto que persegue o interese xeral ao facilitar a mobilidade dos titulados e garantir a seguridade documental.

Unha vez superados os estudos conducentes á obtención dun Título Superior de Ensinos Artísticos ou dun Título de Máster en Ensinos Artísticos, as Administracións educativas expedirán xunto ao mesmo e previa solicitude da persoa interesada, o Suplemento Europeo ao Título. A primeira expedición do Suplemento Europeo ao Título terá carácter gratuíto.

ANEXO IV - Información 2 

Os Títulos Superiores de Ensinos Artísticos quedan incluídos para todos os efectos no nivel 2 do ARROLAS e son equivalentes ao título universitario de grao, enmarcados ambos no nivel 6 do EQF e no nivel “Primeiro ciclo/ First Cycle” do QF- EHEA. Os Títulos de Máster en Ensinos Artísticos quedan incluídos para todos os efectos no nivel 3 do ARROLAS e son equivalentes ao título de máster universitario, enmarcados ambos no nivel 7 do EQF e no nivel “Segundo ciclo/ Second Cycle” do QF- EHEA. Para máis información, remitir ao sistema de Educación Superior Español descrito no apartado 8.

apartado 8: * As Ensinanzas Artísticas Superiores son Ensinanzas non Universitarios dentro do Sistema Educativo español de Ensino Superior.