MUFACE - Modificación prestacións complementarias e procedementos de financiación


30 Dec, 2019

BOE - Resolución do 26 de decembro de 2019, dá Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se modifican vos Anexos I, II e III dá Orde APU/2245/2005, do 30 de xuño, pola que se regulan as prestacións complementarias dá asistencia sanitaria en MUFACE e #establecer ou procedemento de financiamento de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina.

1. Modificar o anexo I da Orde APU/2245/2005, do 30 de xuño, co obxecto de adaptar o Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico de MUFACE para os grupos de próteses externas (próteses distintas ás próteses de membros, próteses auditivas e outros recambios de compoñentes externos de implantes cirúrxicos), cadeiras de rodas, órtesis e ortoprótesis especiais, ao Catálogo Común de Prestación Ortoprotésica Suplementaria do Sistema Nacional de Saúde, e regular determinados aspectos da prestación cuxo desenvolvemento corresponde á administración sanitaria competente, de conformidade co disposto no anexo VI do Real Decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para a súa actualización, modificado pola Orde SCB/45/2019, do 22 de xaneiro, e a Orde SCB/480/2019, do 26 de abril.

2. «2. Con todo, os mutualistas que non se atopen en situación de activo (xubilados, mutualistas voluntarios, así como beneficiarios con título propio) poderán presentar as súas solicitudes #ante calquera Servizo Provincial ou Oficina Delegada de MUFACE, presencialmente ou por correo postal, ou en calquera dos rexistros indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común durante os días hábiles/laborables dos meses de marzo, maio e outubro de cada ano natural. Non se admitirán solicitudes en formato papel, por ningún dos medios indicados no parágrafo anterior, fóra destes períodos, salvo aquelas relativas a feitos causantes cuxo dereito prescriba durante o ano natural de presentación da solicitude. Os interesados deberán utilizar o impreso normalizado correspondente dispoñible tanto nas oficinas de MUFACE, como na páxina web da Mutualidad, cuxa dirección electrónica é www.muface.es, xunto ao que deberá acompañarse a documentación pertinente.

3. A partir de 1 de xullo de 2020 financiaranse os audífonos incluídos no anexo I ata a idade de vinte e dous anos. Cada ano, a partir de dita data incorporarase un novo tramo de dous anos de idade, ata alcanzar os vinte e seis anos.