Resolución definitiva dos centros seleccionados con Contratos - programa


20 Dec, 2019

WEB - Resolución definitiva dos centros seleccionados e as actuacións concedidas segundo a Resolución do 7 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan os contratos-programa e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional para o curso 2019/20.

Resolución definitiva

Contra esta resolución poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular daConsellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes contadoa partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo, de acordo codisposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedementoadministrativo común das administracións públicas

Listaxe definitiva de centros seleccionados (ordeados por código de centro)