Listaxes definitivas de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións (SECUNDARIA)


16 Dec, 2019

WEB - Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións no curso académico 2019/2020 do corpo, de PES, PT de formación profesional, profesores de EOIs e profesores de música e artes escénicas.

Resolución definitiva do 16 de decenbro de 2019: Aprobación das listaxes definitivas para a cobertura de interinidades e substitucións

Contra esta resolución, que lle pon fin a vía administrativa, as persoas interesadaspoderán formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes a contar dende o díaseguinte ao da súa publicación no portal de Internet da Consellería de Educación, Universidade eFormación Profesional https://www.edu.xunta.gal, ante a persoa titular da Dirección Xeral deCentros e Recursos Humanos de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 deoutubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou directamenteun recurso contencioso administrativo, no prazo de dous meses a contar dende a mesma data,ante o xulgado do contencioso administrativo que sexa competente de conformidade coa Lei29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Listaxes definitivas de persoas excluídas para a cobertura de interinidades e substitucións (secundaria)