Convenio para impartir ensino de FP nos centros docentes militares de formación.


16 Dec, 2019

BOEResolución do 5 de decembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Comunidade de Galicia, para impartir ensinos de formación profesional nos centros docentes militares de formación.

Escuela de Especialidades «Antonio Escaño» en El Ferrol (A Coruña):

– Mantenimiento electrónico.
– Organización y mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones. – Sistemas de telecomunicaciones e informáticos.

Escuela de Especialidades Fundamentales de la Estación Naval de la Graña en El Ferrol (A Coruña):

– Administración y finanzas.
– Dirección de cocina.
– Transporte marítimo y pesca de altura.

Corresponde á Comunidade Autónoma, a través da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, proporcionar aos centros de ensino citados na cláusula primeira o persoal docente para impartir os ensinos correspondentes aos títulos de Formación Profesional, así como a xestión do devandito persoal e o abono das súas retribucións.

Para o curso escolar 2019-2020 e posteriores, e antes do inicio de cada curso escolar, as partes acordarán, no seo da Comisión de Seguimento, as titulacións para impartir e o persoal docente necesario para o período de formación comprendido entre o 1 de setembro e o 31 de agosto do ano seguinte.