Relación definitiva de persoas admitidas e excluidas da lista de instrumentos históricos de corda fretada


05 Dec, 2019

WEB - Publicada a Resolución do 5 de decembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas na especialidade de instrumentos históricos de corda fretada (095).

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no citado portal, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos eou directamente un recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses. contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo