Listas definitivas nas especialidades instrumentos de corda pulsada,do renacemento, barroco, danza española, clásica e contemp


29 Nov, 2019

WEBResolución do 29 de novembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e o baremo definitivo no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas (594), especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco (417), danza española (435), danza clásica (436) e danza contemporánea (437).

Resolucion definitiva

Contra esta resolución, que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no citado portal, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos ou directamente un recurso contencioso- administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante o xulgado do contencioso-administrativo

Relación definitiva de persoas excluídas

ENLACE ás Listas