Relación provisional de persoas admitidas e excluídas de varias especialidades de música


26 Nov, 2019

WEB - Resolución pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas, especialidades de arpa (003),canto (006), clarinete (008), clave (009), composición (010), contrabaixo (014), dirección de orquestra (023), fagot (030), frauta travesa (032), óboe (052), pedagoxía (057), percusión (058),saxofón (066), trombón (072), trompa (074), trompeta (075), violoncello (079), instrumentos de corda pulsada do Renacemento e do Barroco (092), instrumentos históricos de corda fretada (095), tecnoloxía musical (100), viola de gamba (102) e produción e xestión de música e artes escénicas (115).

Prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución.

Resolución provisional

As persoas interesadaspoderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas seleccionadas, a relación depersoas excluídas provisionais e o baremo provisional, mediante un escrito dirixido ao director xeral deCentros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, quepresentarán por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, doprocedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de cinco días hábilescontados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no citado portal da Internet. Asalegacións así formuladas, unha vez presentadas no rexistro oficial correspondente, deberánadiantarse escaneadas (co selo de rexistro) tamén por correo electrónico no citado prazo aoenderezo persoal.secundaria@edu.xunta.gal

Relación provisional de persoas excluídas

ENLACE ás LISTAS