Concurso para postos de persoal DOCENTE no Exterior


23 Nov, 2019

BOEResolución do 19 de novembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior.

Co fin de atender as necesidades de profesorado nos centros e programas da acción educativa española no exterior, faise necesario proceder á provisión de vacantes en centros docentes de titularidade do Estado español, centros de titularidade mixta, seccións españolas en centros docentes de titularidade estranxeira, escolas europeas e agrupacións de lingua e cultura españolas, todos eles no exterior, para funcionarios de carreira dos Corpos de Catedráticos e Profesores de Ensino Secundario, de Catedráticos e Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, de Profesores Técnicos de Formación Profesional e de Mestres, en réxime de adscrición temporal.

Contar cunha antigüidade mínima de tres anos como funcionario/a de carreira.

- O prazo de presentación será de quince días hábiles, que comezarán a computarse o día 26 de novembro de 2019.

- As solicitudes cumprimentaranse unicamente de modo electrónico a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/convocatorias-para-el-extranjero.html, que dará entrada ao presente concurso de méritos, debendo cumprimentar a solicitude a través do acceso ao «Servizo Online». O acceso á sede electrónica debe realizarse con certificado dixital ou ben utilizando como indicador o DNI/ NIE do interesado. Non producirá efectos #ante a Administración as riscadas, alteracións ou correccións manuais dos datos que figuren no impreso da solicitude cumprimentada de modo electrónico, nin se admitirá ningunha solicitude que non se cumprimentou por este procedemento. Os participantes seleccionarán, por orde de preferencia, os postos que soliciten, de acordo co anexo I desta convocatoria