Concurso para postos de ASESORES TÉCNICOS no Exterior


23 Nov, 2019

BOE Resolución do 19 de novembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior.

Co fin de desenvolver a acción educativa española no exterior no relativo á promoción e programas de apoio aos ensinos do español, no marco máis amplo da proxección da cultura e da lingua españolas é necesario proceder á provisión das vacantes de asesores técnicos aos que se refire o artigo 10 do Real Decreto 1138/2002, por funcionarios de carreira dos Corpos de Catedráticos e Profesores de Ensino Secundario, de Catedráticos e Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas e do Corpo de Mestres, en réxime de adscrición temporal.

Contar cunha antigüidade mínima de tres anos como funcionario/a de carreira e como requisito específico: Poseer o nivel do idioma correspondente.

- O prazo de presentación será de quince días hábiles, que comezarán a computarse o día 26 de novembro de 2019.

- As solicitudes cumprimentaranse unicamente de modo electrónico a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/profesorado/profesorado-en-el-extranjero/convocatorias-para-espanoles.html, que dará entrada ao presente concurso de méritos, debendo cumprimentar a solicitude a través do acceso ao «Servizo Online». O acceso á sede electrónica debe realizarse con certificado dixital ou ben utilizando como indicador o DNI/ NIE do interesado.