Relación provisional de persoas admitidas e excluídas de varias especialidades de Artes plásticas e deseño


19 Nov, 2019

WEB - Resolución do 19 de novembro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interi nidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de Artes plásticas e deseño (595), especialidades de deseño gráfico (512), fotografía (515), historia da arte (516), medios audiovisuais (521) e medios informáticos (522).

Prazo de tres días hábiles contados a partir do seguinte desta publicación para formular reclamacións

Resolución provisional

Reclamacións mediante un escrito dirixido ao director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade eFormación Profesional, que presentarán por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015,do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de tresdías hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no citado portal da Internet.As alegacións así formuladas deberán remitirse despois da súa presentación oficial, co selo de rexistro,tamén por correo electrónico no citado prazo ao enderezo persoal.secundaria@edu.xunta.es.

Relación provisional de persoas excluídas

ENLACE ás LISTAS