Relación provisional de admitidos e excluídos das listas de interinidades de catedráticos de música e artes escénicas


27 Set, 2019

WEB Resolución do 26 de outubro de 2019 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas admitidas e excluídas e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de catedráticos de música e artes escénicas especialidade de instrumentos históricos de corda fretada (593095), produción e xestión de música e artes escénicas (593115) e tecnoloxía musical (593100).

Prazo de cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución para formular reclamacións.

Resolución provisional

As persoas interesadas poderán formular reclamacións contra a relación provisional de persoas seleccionadas, non seleccionadas, a relación de persoas excluídas provisionais e o baremo provisional, mediante un escrito dirixido ao director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación de excluídos provisionais

ENLACE ás LISTAS de substitución