Regulación das probas de Avaliación Final da Educación Secundaria Obrigatoria


19 Mar, 2020

BOE Orden EFP/255/2020, de 11 de marzo, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2019/2020, y se modifica la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018.

No curso 2019/2020, as probas de avaliación final da Educación Secundaria Obrigatoria realizaranse de acordo co previsto na Orde ECD/65/2018, do 29 de xaneiro, pola que se regulan as probas da avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria para o curso 2017/2018, de conformidade co disposto na Real Decreto-lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, coas modificacións que se establecen na presente orde.

As avaliacións reguladas nesta orde terán carácter muestral e finalidade diagnóstica e avaliarán o grao de adquisición da competencia matemática, a competencia lingüística e a competencia social e cívica, tal e como as describe o RD- lei 5/2016.

Os resultados das avaliacións serán confidenciais e en ningún caso terán efectos académicos para o alumnado, nin poderán ser utilizados para o establecemento e publicación de clasificacións dos centros.

O deseño das probas comprenderá a matriz de especificacións, cuxos elementos deberán estar estreitamente relacionados coas competencias básicas matemática, lingüística e social e cívica, a lonxitude (número mínimo e máximo de preguntas), tempo de aplicación e a tipoloxía de preguntas (abertas, semiabiertas e de opción múltiple).»