Volver

  • Noticia destacada

Galicia Xul 26, 2019

CADP 2019 - Adxudicación Provisional de destinos do Corpo de MESTRES


WEBPublicación da Resolución provisional de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2019/2020

Resolución provisional

As reclamacións ou renuncias formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). De formular a reclamación ou a renuncia de xeito presencial, a persoa que a realice presencialmente será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da reclamación aquela en que foi realizada a emenda.

Adxudicación provisional alfabética

Adxudicación provisional por orde de adxudicación


#Mobilidade do Profesorado #Destinos Provisionáis

Volver