Lexislación

   
  Decreto 29/2007, do 8 de marzo, polo que se regula a selección, nomeamento e cesamento dos directores e directoras dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  (DOG 12/3/2007)
   
    Decreto 120/2002, do 22 de marzo, polo que se regula a consolidación parcial do complemento de dirección (DOG 10/04/02) 
   
   
  Orde do 12 de abril de 2002, pola que se regula o complemento de consolidación parcial do complemento específico dos directores  (DOG 29/04/02) 
   
    
  Orde do 18 de febreiro de 2015 pola que se regula o complemento de consolidación parcial (DOG 09/03/15) 
   
    
  Orde do 18 de febreiro de 2015 pola que se regula o complemento de consolidación parcial (DOG 09/03/15) 
   
    
  Orde do 18 de febreiro de 2015 pola que se regula o complemento de consolidación parcial (DOG 09/03/15) 
   
    
  Orde do 21 de decembro de 2010 pola que se regula a avaliación das direccións (DOG 31/12/2010) 
   
    
  Orde do 21 de decembro de 2010 pola que se regula a avaliación das direccións (DOG 31/12/2010) 
   
   
   ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se convoca concurso de méritospara a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.(DOG 12/03/2015)
   
   
   ORDE do 20 de marzo de 2014 pola que se convoca concurso de méritospara a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 03/04/2014)
   
    
  ORDE do 7 de marzo de 2013 pola que se convoca concurso de méritospara a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 18/03/2013)
   
    
  Real Decreto 894/2014, do 17 de outubro, polo que se desenrolan as  características do curso de formación sobre función directiva (BOE 07/09/2014)
   
   Decreto 374/1996, do 17 de outubro polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria(ROC). (DOG 21/10/96)                                              
   
   ORDEN de 22 de julio de 1997 por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria dependientes de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. (ROC) (DOG 02/09/97)
   
    ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, a do 22 de xullo de 1997, e a do 3 de outubro de 2000 (Elección de horarios).  (DOG 06/07/10)
   
   Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.  - (DOG 23/6/09)
   
   
  Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se 
  regula a implantación, o desenvolvemento 
  e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma 
  de Galicia. 
   (DOG 10/7/09)
   
   RD 1630/2006 - Ensinanzas mínimas do 2º ciclo de Educación Infantil - 
                                              (BOE 4/1/07)
   
   Decreto 132/2010, do 12 de febreiro polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que imparten E.infantil, E. Primaria e E. Secundaria. (BOE 12/03/10) 
   
    Decreto 201/2003, do 20 de marzo Xestión económica (DOG 4/4/03) 
   
   HABILITACIÓNS (Xuño e Setembro) - ENLACE á solicitude
   
  - Real Decreto 1594/2011, do 4 de novembro , polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.(BOE 9/11/11)
   
   Corrección de erros (BOE 14/1/12)
   
   Decreto 374/1996, do 17 de outubro polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (ROC). (DOG 21/10/96)                                              
   
   ORDEN de 22 de julio de 1997 por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria dependientes de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. (ROC) (DOG 02/09/97)
   
    ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, a do 22 de xullo de 1997, e a do 3 de outubro de 2000 (Elección de horarios).  (DOG 06/07/10)
   
   
     Corrección de erros (Anexos) (DOG 17/06/2017)  
   
   Avaliación Final 6º Primaria - R.D 1058/2015, do 20 de novembro, polo que se regulan as características xerais das probas da avaliación final de Educación Primaria. (BOE 28/11/2015)
   
   Relaciones entre as competencias, os contenidos e os criterios de avaliación - Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE 29/01/2015).
   
   Decreto 105/2014 Currículo de Educación Primaria LOMCE  (DOG 9/09/14)
   
   Real Decreto 126/2014 Curriculo Primaria LOMCE (BOE 01/03/2014)
   
   Decreto 130/2007 Currículo de Primaria LOE (DOG 09/07/2007) 
   
   Corrección de erros (BOE 14/1/12)
   
   Requisitos mínimos dos centros que imparten E.infantil, E. Primaria e E. Secundaria:  [BOE- Decreto 132/2010, de 12 de febrero
   
   Ensinanzas Mínimas (BOE) - RD 1513/2006, do 8 de diciembre, polo que se establecen as ensinanzas mínimas da Educación primaria. 
    
    Decreto 201/2003, do 20 de marzo Xestión económica (DOG 4/4/03)  
    
   Avaliación (DOG 30/11/07)  
   
   ORDE do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria.
    
   CPI: Centros Públicos Integrados (Primaria e ESO) (DOG 2/11/00)
   
   HABILITACIÓNS (Xuño e Setembro) - LINK a solicitude
  - BOE 9/11/11 RD 1594/2011, de 4 de noviembre, polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
  CAMBIO DE ENSINANZAS
   ORDE do 14 de xuño de 2013 pola que se desenvolve o Decreto 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia. [DOG 25/06/2013]  
   
   DECRETO 49/2013, do 21 de marzo, polo que se crean e se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia. [DOG 25/03/2013]
  LEXISLACIÓN
   
   RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato ( DOG 08/08/2017). 
   
   Relaciones entre as competencias, os contenidos e os criterios de avaliación Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE 29/01/2015)
   
    Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.(BOE 23/12/2016) 
   
   REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  (BOE 30/08/2016)
   DECRETO 86/2015, CURRÍCULO da  ESO e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 21/6/2015)
   
   ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de ESO e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG 21/7/2015)
   
   ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG 04/08/2016)
   
   
   RD 1105/2014 CURRICULO BÁSICO de ESO e BACHARELATO LOMCE  (BOE 3/1/15)
       Corrección de erros do Currículo básico (BOE 1/5/2015) 
       Corrección de erros do Currículo básico  (BOE 13/02/2017)
    RD 1834/2008 do 8 de noviembre, polo que se establecen as especialidades dos corpos docentes da ESO e Bacharelato (BOE 28/11/2008) 
    RD 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproban o Reglamento de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades nos corpos docentes a que se refiere a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, e se regula o réxime transitorio de ingreso a que se refire a disposición transitoria decimoséptima da citada lei.(BOE 02/03/2007)
   RD 665/2015 do 17 de xullopolo que se desenrolan determinadas disposicións relativas ao exercicio da docencia na ESO, Bacharelato, FP e ensinanzas de réxime especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de Ensinanza Secundaria(BOE 18/7/2015)
   Decreto 201/2003 sobre autonomía e xestión económica (DOG  3/4/03) 
   
  CPI:
     Requisitos mínimos dos centros que imparten infantil, Primaria e Secundaria:  [BOE- Decreto 132/2010, de 12 de febrero]

   Decreto 7/1999 - ROC: Regulamento Orgánico do CPI (DOG do 26/01/99) 

   Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. (DOG 2/11/00) 
   

   IES:

    Decreto 324/1996 - ROC: Regulamento Orgánico dos IES (DOG do 09/08/96)  
   Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se dictan instruccións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento (DOG 02/09/97) 
   
            ESO
   RD 1146/2011 - Ensinanzas mínimas de ESO (BOE 30/7/11)  
    Avaliación na ESO:
      Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG 7/1/08)
      Corrección de erros só para actas de 3ºPDC (DOG 8/2/08)
      Modificación dun apartado no (DOG 24/6/08) 
   Programas de diversificacion curricular - (DOG 21/08/07) 
        BACHARELATO
    RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2017/18 (DOG 27/03/2017). 
   Ensinanzas Mínimas RD 1467/07 (BOE 6/11/07) .Vixente ata que remate a implantación da LOMCE (2017).  Corrección de erros (BOE 7/11/07)
   Desenvolvemento da organización e Currículo : Orde do 24 de xuño de 2008 (DOG 27/6/08) 
   Relación de materias optativas (DOG 27/6/08) 
   Reclamación notas 2º bacharelato -  Orde do 22 de abril de 2010 (DOG 4/5/10)
   Organización de determinados aspectos para o desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa:  ORDE do 5 de maio de 2011 (DOG 1/6/11) 
   Convalidacións de música e E.F por simultanear estudos nos Conservatorios e Escolas de danza ou ser deportista de alto nivel (DOG 15/7/2010)
   MODIFICACIÓN DO HORARIO SEMANAL ORDE do 4 de xuño de 2012 pola que se modifica o artigo 4 da Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 13/06/2012)

     ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  (DOG 30/06/2011)   

    ELECCIÓN DE HORARIO   Orde do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes no que se desenvolven os decretos dos ROCs de IES, /CPIs, EEI, CEP e CEIPs dependentes da Consellería de Educación e OU (...) e se modifica parcialmente o DECRETO polo que se implanta e regula os CIFP (DOG 06/07/2010)   

    PERDA DE DESTINO E ANTIGÜIDADE  Decreto 140/2006 polo que se determinan os criterios de perda  de destino DEFINITIVO e o cómputo de ANTIGÜIDADE no centro en función das causas de acceso a el. (CentrosDesagregación/ Desdrobramento/ Transformación/ Integración)  (DOG 01/09/2006)    

    Real Decreto 2112/1998, do 2 de outubro, polo que se regulan os concursos de traslados de ámbito nacional para a provisión de prazas correspondentes aos Corpos Docentes. (Disposicións adicionais ) BOE 06/10/1998
   DECRETO 77/2011do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e O.U (ROC dos CIFP)(DOG 10/05/2011) 
   ORDE do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (ROC dos CIFP)  (DOG 08/08/2011) 
   DECRETO 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de FP e se establecen vinte e un currículos de títulos profesionais básicos. (DOG 15/9/14)
   ORDE do 5 de agosto de 2014 pola que se regulan aspectos específicos para a implantación das ensinanzas de formación profesional básica no curso académico 2014/15. (DOG 13/08/2014) 
   Real Decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da FP Dual (BOE 9/11/12) 
   Modalidades a Distancia e Semipresencial (DOG 11/11/2010)
   Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
  general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 30/7/11)
   Decreto 114/2010 do 1 de xullo, polo que establece a ordenación xeral da FP en Galicia (DOG 12/07/2010)
  ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15/02/16)
   
  09/04/16 ANPE consegue que as faltas dos/as profesores/as que necesiten atender aos fillos menores que precisen  repouso domiciliario por atoparse enfermos, computen dentro do artigo 14 (deberes inexcusables relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral) e non como imprevistos. Escrito Da Secretaría do Estado para la FUNCIÓN PÚBLICA
   
  15/03/2016 ANPE da un paso mais para acadar unha verdadeira CONCILIACIÓN FAMILIAR e presenta un escrito diante da Mesa no que solicita que as ausencias dos pais por coidado de fillos menores enfermos non consten como imprevistos senon que sexan xustificados como DEBER INEXCUSABLE de carácter persoal e deber relacionado coa conciliación da vida familiar. A obriga de velar polos fillo/as menores está estreitamente ligada coa necesidade de prestar os coidados no domicilio ()  Ler escrito 
   
   
  GRAOS DE PARENTESCO
   
  EXCEDENCIAS

   VOLUNTARIA POR INTERESE PARTICULAR 

  Duración mínima de 1 ano
  5 anos como Funcionario de carreira

   VOLUNTARIA POR AGRUPACIÓN FAMILIAR

  Duración mínima de  1 ano
  5 anos como Funcionario de carreira

   COIDADO DE FILLOS MENORES OU FAMILIARES

  Duración máxima de 3 anos por feito causante. Pode disfrutarse de maneira discontinua

   POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO

   Duración de 6 meses prorrogablesAfiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Consulte aquí todas as ofertas de emprego público Bolsa de traballo

  O ÚLTIMO PUBLICADO
  Información profesional
 • 16 Feb, 2018 Galicia
  CURSO 2017/18 - CONCURSO ORIENTACIÓN (mestres)

  Convocatoria

  #Mobilidade do Profesorado
 • Ver máis
  Viaxes/Interésate/Eventos
  Non se atoparon resultados
  Información profesional noutras autonomías
 • 16 Nov, 2017 Cantabria
  Oposiciones 2018

  PREACUERDO sobre plazas a ofertar en las próximas oposiciones

 • Ver máis