Permisos e Licenzas (BOLETÍN DE ANPE)

 • ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15/02/16)

  • ORDE do 24 de febreiro de 2016 pola que se amplía a Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 01/03/16)

 • 16/04/2019 INSTRUCCIÓNS INTERPRETATIVAS aplicables ao persoal docente dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional como complemento ás instrucións ditadas por esta Subdirección Xeral de Recursos Humanos o 29 de marzo de 2019. (Novidades Lactancia, Maternidade e Paternidade)

 • 01/04/2019 - O artigo 3 do Real decreto-lei 6/2019, do 1 de marzode medidas urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación modifica, entre outros, o apartado f) do artigo 48 e os apartados a), b), c) e d) do artigo 49 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro. 

 • 09/04/16 ANPE solicita que as faltas do profesorado que necesite atender aos fillos menores que precisen repouso domiciliario por atoparse enfermos, computen dentro do artigo 14 (deberes inexcusables relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral) e non como imprevistos. Escrito Da Secretaría do Estado para la FUNCIÓN PÚBLICA
 • 15/03/2016 ANPE da un paso mais para acadar unha verdadeira CONCILIACIÓN FAMILIAR e presenta un escrito diante da Mesa no que solicita que as ausencias dos pais por coidado de fillos menores enfermos non consten como imprevistos senon que sexan xustificados como DEBER INEXCUSABLE de carácter persoal e deber relacionado coa conciliación da vida familiar. A obriga de velar polos fillo/as menores está estreitamente ligada coa necesidade de prestar os coidados no domicilio ()  Ler escrito 
 • Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia
 • Lei 9/2017 do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas

Graos de partentesco

EXCEDENCIAS

VOLUNTARIA POR INTERESE PARTICULAR 

 • Duración mínima de 1 ano
 • 5 anos como Funcionario de carreira

VOLUNTARIA POR AGRUPACIÓN FAMILIAR

 • Duración mínima de  1 ano
 • 5 anos como Funcionario de carreira

COIDADO DE FILLOS MENORES OU FAMILIARES

 • Duración máxima de 3 anos por feito causante. Pode disfrutarse de maneira discontinua

POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE XÉNERO

 • Duración de 6 meses prorrogables


Coronavirus Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo Interésache