Ensinanzas de Idiomas

 • ROC: Regulamento Orgánico das Ensinanzas de Idiomas (DOG 18/8/11)  
 • Normativa de Idiomas
 • CIRCULAR 10/2004 da Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se dictan instruccións que regulan a organización e o funcionamento das EOI de GALICIA 
 • Documento de Organización de Centros DOC EOI: É o documento que recolle a organización do centro  se dirixe ao Servizo Provincial de Inspección Educativa, para cubrir a documentación correspondente ao centro co obxectivo de  informar ao inspector ou inspectora da organización do centro educativo.

Ensinanzas Artísticas

 •  RD 96/2014 (BOE 5/3/14), polo que se modifican os RD 1027/2011, polo que se establece o Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior (MECES), e 1393/2007, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais  
 • RD 21/2015 (BOE 07/02/2015) que modifica o RD 1614/2009 Ordenación das ensinanzas artísticas 
 • Documento de Organización de Centros DOC E. Arte: É o documento que recolle a organización do centro  se dirixe ao Servizo Provincial de Inspección Educativa, para cubrir a documentación correspondente ao centro co obxectivo de  informar ao inspector ou inspectora da organización do centro educativo.

Ensinanzas de música

Ensinanzas de Danza

Ensinanzas de Conservación e Restauración de Bens Culturais

 • Normativa de Conservación e Restauración 
 • DECRETO 174/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas especialidades de bens arqueolóxicos, escultura e pintura.( DOG 30/11/2015
 • ORDE do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais en desenvolvemento do Decreto 174/2015 (DOG 01/12/2016
 • Documento de Organización de Centros DOC E. Arte : É o documento que recolle a organización do centro  se dirixe ao Servizo Provincial de Inspección Educativa, para cubrir a documentación correspondente ao centro co obxectivo de  informar ao inspector ou inspectora da organización do centro educativo.

Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño

Ensinanzas Superiores de Deseño

Ensinanzas Superiores de Arte Dramática

Ensinanzas Deportivas

________________________________________________________
 
Lexislación BOE 

 Afiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Consulte aquí todas as ofertas de emprego público Bolsa de traballo Interésate