Educación infantil

 • Decreto 374/1996, do 17 de outubro polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria(ROC). (DOG 21/10/96)                              
 • ORDEN de 22 de julio de 1997 por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil, de los colegios de educación primaria y de los colegios de educación infantil y primaria dependientes de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. (ROC) (DOG 02/09/97)
  • ORDE do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, a do 22 de xullo de 1997, e a do 3 de outubro de 2000 (Elección de horarios).  (DOG 06/07/10)
  • Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.  - (DOG 23/6/09)
  • Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 10/7/09). 
  • RD 1630/2006 - Ensinanzas mínimas do 2º ciclo de Educación Infantil - (BOE 4/1/07)
  • Decreto 132/2010, do 12 de febreiro polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que imparten E.infantil, E. Primaria e E. Secundaria. (BOE 12/03/10) 
  • Decreto 201/2003, do 20 de marzo Xestión económica (DOG 4/4/03)
  • HABILITACIÓNS (Xuño e Setembro) ENLACE á solicitude
  • Real Decreto 1594/2011, do 4 de novembro , polo que se establecen as especialidades docentes do Corpo de Mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de Educación Infantil e de Educación Primaria reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.(BOE 9/11/11)
  • Corrección de erros (BOE 14/1/12)
  •  RESUMO DA LEXISLACIÓN DE EI 


Afiliate O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Consulte aquí todas as ofertas de emprego público Bolsa de traballo Interésate