Comisións de Servizo

C. S. por MOTIVOS DE SAÚDE            

DOG 09/05/2017 - Orde do 30 de abril de 2007 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e a petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde.

DOG 11/05/2017  - Corrección de Erros 

O primeiro prazo de solicitude de comisión de servizos por razóns de saúde é do 15 de abril de 2019 ao 30 de abril para todo o persoal docente dos corpos de catedráticos, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de formación profesional, de profesores de música e artes escénicas, de profesores de escolas oficiais de idiomas, de profesores de artes plásticas e deseño ou mestres de taller de artes plásticas e deseño e mestres, que non participaran no concurso de traslados, e o profesorado interino, profesorado de relixión e profesorado procedente doutra Comunidade Autónoma.

O segundo prazo será de 15 días despois da resolución definitiva do Concurso Xeral de Traslados para todo o persoal docente que participou nel.

Para solicitar unha comisións de servizos deberá acceder ao enderezo www.edu.xunta.es/cadp e deberá facer a súa solicitude a través desta aplicación informática.

 Claves usadas para determinar os motivos de desestimación das Solicitudes de C.S. de carácter humanitario.

 

C. S. POR CONCILIACIÓN da VIDA FAMILIAR  e LABORAL   

DOG 30/04/2019  - ORDE do 15 de abril de 2019 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral (código de procedemento ED010A)

O único prazo de solicitude para todos os colectivos é de 10 días hábiles despois da resolución definitiva do Concurso Xeral de Traslados.

Para as persoas que superen o procedemento selectivo de ingreso ou acceso no corpo correspondente e estean pendentes de ser nomeadas funcionarias en prácticas pola Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional, o prazo será de dous días hábiles contados desde a publicación da relación de persoas aprobadas polo tribunal correspondente.

Para formular unha solicitude de comisións de servizos deberá acceder ao enderezo www.edu.xunta.es/cadp e presentala na Sede electrónica da Xunta de Galicia, seguindo as instrucións que se indican na citada aplicación.

Tipo I) Ter un fillo ou filla menor de 4 anos, ou ter e convivir cun fillo ou filla menor de 8 anos nun núcleo familiar composto por un único proxenitor ou proxenitora.

Tipo II) Ter dous fillos ou fillas menores de 6 anos ou un fillo ou filla menor de seis anos cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %, ou ter e convivir con dous fillos ou fillas menores de 10 anos nun núcleo familiar composto por un único proxenitor ou proxenitora.

Tipo III) Ter tres fillos ou fillas menores de 12 anos ou dous fillos ou fillas menores de doce anos se un deles ten un grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 %, ou ter e convivir con tres fillos ou fillas menores de 16 anos nun núcleo familiar composto por un único proxenitor ou proxenitora.

 


 

 

 Coronavirus Afiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formacion Concursos de traslados Oposiciones Oferta de empleo público: Convocatoria oposiciones 2020 Bolsa de traballo Interésache