Baixas Médicas

CÓDIGOS CIE-9 mc- CIAP-2  para a gestión da INCAPACIDADE TEMPORAL

MUFACE: Carteira de Servizos Sanitarios

TRAMITACIÓN DE BAIXAS

ACCIDENTES en ACTO DE SERVIZO

 

Resolución do 10 de xullo de 2015 da D.X de Función Pública pola que se modifica a resolución do 12 de marzo do 2013 relativa as instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas para adaptala á lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia

Instrución do 21 de xullo de 2015 para a aplicación dos complementos de incapacidade temporal debida a continxencias profesionais e comúns, e nas situacións de maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural para adaptalas á Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia.

Enfermidades Profesionais recoñecidas - (BOE 29/12/2006)

DESCONTOS ESTANDO DE BAIXA

 ¿DESCONTOS ESTANDO DE BAIXA que afectan a todo o profesorado? (DOG 30/12/2014)

  •  Tres primeiros días de baixa percibirán o 50 % das retribucións tanto básicas coma complementarias e a prestación de fillo a cargo, se é o caso.
  • Do 4º día ao 20º cobrarase o 75%.
  • Despois cobrarase o 100% ata o 90º día.
  • A partir do 4º mes, o/a funcionario/a de baixa deberá solicitar o cobro dos complementos a MUFACE xa que Xunta deixará de pagarllos.

Que tipo de incapacidades están exentas?

  • Accidentes Laborais, Enfermidade grave, Enfermidade profesional, Parto,adopción,acollemento e paternidade, IT derivada do embarazo, Risco no embarazo, Lactación, Hospitalización e Intervención cirúrxica. 

 LEXISLACIÓN DE REFERENCIAAfiliate Eleccións sindicais 2018 O defensor do profesor Formación Concurso de traslados Oposicións CCAA Oferta de emprego público Bolsa de traballo Interésate