Licenzas por formación para o curso 2019/20


06 Xun, 2019

WEB - Licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2019/2020

Resolución do 5 de xuño de 2019 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2019/20 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión.

Prazos de preinscrición e inscrición:

- Preinscrición: ata o 12 de xuño (incluído). REQUISITO OBRIGATORIO

- Inscrición: ata o 21 de xuño (incluído).

Destinatarios

Persoal docente que pertenza aos corpos que imparten ensinanzas das establecidas na LOE, destinado durante o curso académico 2019/2020 en centros educativos públicos e nos servizos provinciais de Inspección educativa dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos

As persoas candidatas á licenza por formación deberán reunir os seguintes requisitos:

a) Persoal docente funcionario.

1º. Estaren en situación de servizo activo e prestando servizos ininterrompidos durante os cursos 2017/18 e 2018/19, e no 2019/20 seguiren tendo destino e exercendo docencia directa con alumnado en centros docentes educativos dependentes da consellería.

2º. Non teren destino en comisión de servizos durante o curso 2019/20, agás o profesorado destinado en centros de ensinanzas artísticas superiores e o que estea a gozar dunha comisión de servizos por conciliación da vida familiar e laboral ou por motivos de saúde.

3º. Cando os participantes fosen beneficiarios dunha licenza por formación no curso 2018/19, a obtención da cualificación de apto no traballo desenvolvido será condición indispensable para a obtención dunha licenza nesta convocatoria.

b) Persoal en prácticas

O persoal en prácticas poderá solicitar unha licenza por formación en todo caso, pero non poderá gozar dela no período efectivo das prácticas.

c) Persoal interino.

Para estes efectos entenderase como profesorado interino unicamente aquelas persoas que teñan nomeamento como tales ata o remate do curso académico correspondente.

Modalidades

Documentación necesaria

 Solicitude segundo o modelo do anexo II da convocatoria.

 Proxecto de estudos ou de traballo de investigación que se pretenda realizar durante o período da licenza, segundo o contido do anexo IV.

 A demais documentación específica para cada modalidade requirida na convocatoria.

Máis información

Mail: licenzas.fprofe@edu.xunta.es

  1. 99 76 35. Cuestións administrativas e modalidade 6.

   981 52 24 11 (CAFI-Departamento Educación Dixital. Incidencias con Fprofe e modalidades 1, 2 e 5.

  1. 54 65 52. Modalidades 3 e 4.

Servizo de Formación do Profesorado
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional