Convenio de MUFACE e SERGAS para a prestación en zonas rurais e addenda para 2020


22 Abr, 2019

BOEResolución do 4 de abril de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre a Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, o Instituto Social das Forzas Armadas, a Mutualidad Xeral Xudicial e o Servizo Galego de Saúde, para a prestación en zonas rurais de determinados servizos sanitarios aos mutualistas e demais beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con @dicha mutualidades.

BOE Resolución do 2 de xaneiro de 2020, da Subsecretaría, pola que se publica a Addenda de prórroga e modificación ao convenio entre a Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, o Instituto Social das Forzas Armadas, a Mutualidad Xeral Xudicial e o Servizo Galego de Saúde, para a prestación en zonas rurais de determinados servizos sanitarios aos mutualistas e demais beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con @dicha mutualidades.

 Obxecto do Convenio.

O Servizo Galego de Saúde, cos medios de que dispoña nos correspondentes Centros de Saúde que xestiona, prestará os servizos sanitarios que se detallan na cláusula segunda a todos os mutualistas e demais beneficiarios de MUFACE, ISFAS e MUGEJU que se atopen adscritos ás Entidades de Seguro concertadas coas citadas Mutualidades e que residan nos municipios de ata 20.000 habitantes que se relacionan nos anexos I e II. Serán, así mesmo, usuarios destes servizos, os mutualistas e beneficiarios das citadas Mutualidades que, por razóns circunstanciais, atópense desprazados nos municipios de referencia.

Contido do convenio.

1. Os servizos sanitarios a que se refire a cláusula anterior para os municipios relacionados no Anexo I, serán os mesmos que prestan os Equipos de Atención Primaria da rede de centros de atención primaria do SERGAS, incluídos os servizos de urxencias.

2. En todos os municipios relacionados no Anexo II atenderanse os servizos sanitarios de urxencias, que serán prestados nos correspondentes Centros de Atención Primaria ou Consultorios dependentes do SERGAS, ou a través dos centros correspondentes nos que se presten os servizos de urxencias extrahospitalarias (Puntos de Atención Continuada) para o resto dos usuarios do Sistema Público.

3. Quedan tamén comprendidos neste Convenio a prescrición de medicamentos e demais produtos farmacéuticos nas receitas oficiais de MUFACE, ISFAS e MUGEJU, a formalización dos informes que sirvan de base á declaración de Incapacidade Temporal nos modelos oficiais de cada unha das Mutualidades e a prescrición de probas ou medios de diagnóstico en volantes comúns, que deberán ser tramitados polos beneficiarios ante a súa respectiva Entidade de Seguro de Asistencia Sanitaria, na forma establecida por esta. Os talonarios de receitas e os informes proposta de Incapacidade Temporal, cando sexan necesarios, serán presentados aos facultativos que lles corresponda polos beneficiarios das Mutualidades.

4. O presente Convenio non acolle, en ningún caso, a prestación farmacéutica das respectivas receitas oficiais ambulatorias a través das oficinas de farmacia, que continuará estando a cargo das Mutualidades.

5. A prestación de calquera asistencia sanitaria non comprendida nos apartados anteriores será por conta e cargo do mutualista ou beneficiario.