Permisos de lactación, por nacemento para a nai biolóxica e do outro proxenitor


16 Abr, 2019

WEB - INSTRUCCIÓNS INTERPRETATIVAS aplicables ao persoal docente dependente da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional cmo complemento ás instrucións ditadas por esta Subdirección Xeral de Recursos Humanos o 29 de marzo de 2019.

Primeiro. PERMISO DE LACTACIÓN DUN FILLO OU FILLA MENOR DE DOCE MESES.

Segundo. PERMISO POR NACEMENTO DA NAI BIOLÓXICA.

Terceiro. PERMISO POR ADOPCIÓN, POR GARDA CON FINS DE ADOPCIÓN, OU ACOLLEMENTO, TANTO TEMPORAL COMO PERMANENTE.

Cuarto. PERMISO DO PROXENITOR DIFERENTE DA NAI BIOLÓXICA POR NACEMENTO, GARDA CON FINS DE ADOPCIÓN, ACOLLEMENTO OU ADOPCIÓN DUN FILLO OU FILLA.

Quinto. ADOPCIÓN OU ACOLLEMENTO.

Sexto. ARTIGO 20 DA AORDE DO 29 DE XANEIRO DE 2016.

Segue vixente o artigo 20 da Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.