MUFACE - Tramitación electrónica e actualización de modelos


10 Abr, 2019

BOEResolución do 1 de abril de 2019, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, para a tramitación electrónica e actualización de modelos previstos na Orde PRE/1744/2010, do 30 de xuño.

Disposicións adicionais segunda e terceira da Orde PRE/1744/2010, do 30 de xuño orde, resolve:

1. Aprobar os novos modelos de parte de incapacidade temporal e de parte de risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, que se compoñerán de dous exemplares respectivamente: un para o mutualista e outro para a Administración.

2. Aprobar o novo modelo de parte de maternidade.

3. Aprobar o novo modelo de solicitude de recoñecemento médico polo mutualista en aplicación do artigo 90.3 do Regulamento Xeral de Mutualismo Administrativo, Real Decreto 375/2003, do 28 de marzo.

4. Establecer a comunicación electrónica entre os órganos de persoal e MUFACE no procedemento de control, seguimento e xestión das situacións de incapacidade temporal e de risco durante o embarazo ou a lactación natural.

A estes efectos, o exemplar para a Administración dos partes médicos remitirase dixitalizado polo órgano de persoal a MUFACE para tramitar o subsidio por incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, ata que, por medio de nova Resolución, sexa substituído pola transmisión electrónica da información unha vez que os medios informáticos así o permitan.

Do mesmo xeito, a remisión das licenzas de enfermidade e de certificados de retribucións realizarase en soporte electrónico, sendo suficiente o envío dunha copia dixitalizada do documento orixinal en papel ou remisión do documento electrónico. Toda comunicación e achega documental que deba ter lugar entre os órganos de persoal e MUFACE realizarase unicamente por medios electrónicos a través da aplicación CEPIT ou, na súa falta, polo rexistro electrónico de que se dispoña. A partir do 30 de setembro de 2019 non admitiranse dous órganos de persoal documentos que non estean dixitalizados.

5. Ordenar a aplicación dá clasificación internacional de enfermidades, 10ª edición ( CIE-10-ES), para a codificación dous diagnósticos e procedementos informados pártesnos de incapacidade temporal polos facultativos dás entidades médicas asinantes do vixente e sucesivos concertos entre MUFACE, así como dous servizos públicos de saúde. A partir do 30 de setembro de 2019 só admitiranse partes codificados en CIE-10-ES.