Rede galega de dinamización da FP dual


09 Abr, 2019

WEBResolución pola que se seleccionan os centros que conforman a Rede galega de dinamización da FP dual e se nomean as persoas responsables da dinamización da FP dual

Resolución do 9 de abril de 2019

Contra esta resolución poderase interpor un recurso de alzada ante a conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

O recurso poderá presentarse en calquera oficina de Rexistro da Xunta de Galicia ou do Portelo Único, ou por calquera das formas establecidas no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.