Curso online de Pedagoxía hospitalaria


22 Feb, 2019

WEB - ANPE formación mediante o acordo asinado co MEFP oferta este curso de formación a distancia, a todo o profesorado.

Prazo do 15 de Marzo ao 30 de Abril de 2019.

Toda a información sobre este curso, pódela consultar en:

PEDAGOGÍA HOSPITALARIA. EDUCAR EN EL AULA HOSPITALARIA.


Os cursos de formación a distancia que ofrece cursosanpe.es, están homologados polo MEFP, froito do Acordo de Formación subscrito por ANPE Sindicato Independente - MEFP. Devandito Acordo estea regulado pola lexislación vixente que determina que os cursos son de perfeccionamento para titulados que impartan ou impartisen docencia en ensinos regrados de réxime xeral ou especial recollidas na LOMCE-LOE, tanto na rede sostida con fondos públicos, como na rede privada.

O curso vai dirixido a: 

a) Opositores, Parados e profesores que non traballasen (Un 15% de prazas sobre o total), entregarase igualmente Certificado do MinisterioProfesores a quen vai dirixidos os cursos (para todos os que sexan ou fosen nalgunha ocasión no apartado III Outros méritos, en Galicia cun máximo de 2 puntos e 0´10 x 10 horas.

b) Interinos ou contratados por calquera das Administracións Educativas. 
c) Para os funcionarios en práctica ou de carreira dos diferentes Corpos de ensinanza interesados no Concurso de Traslados. Cada curso puntuaría no Anexo II, Apartado 5. Actividades de Formación superadas, ata un máximo de 6 puntos. 
Tamén son válidos para xustificar os correspondentes créditos de formación para o cobro de sexenios para os funcionarios de todos os corpos docentes.