Instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel- Baccalauréat


15 Out, 2018

BOEResolución do 28 de setembro de 2018, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel- Baccalauréat correspondentes ao curso 2018-2019.

O 12 de marzo de 2010 publícase no «Boletín Oficial do Estado» o Real Decreto 102/2010, do 5 de febreiro, polo que se regula a ordenación dos ensinos acollidos ao acordo entre o Goberno de España e o Goberno de Francia relativo á dobre titulación de Bacharel e de Baccalauréat en centros docentes españois

Co obxectivo de desenvolver o contido de devandito real decreto, o 7 de agosto de 2010 publícase a Orde EDU/2157/2010, do 30 de xullo, pola que se regula o currículo mixto dos ensinos acollidos ao Acordo entre o Goberno de España e o Goberno de Francia relativo á dobre titulación de Bacharel e de Baccalauréat en centros docentes españois, así como os requisitos para a súa obtención. No artigo 4 da citada orde establécese que a Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional dispoñerá anualmente, no inicio do curso escolar, as instrucións correspondentes á proba externa.

En consecuencia, é necesario facer públicas as instrucións relativas ao programa de dobre titulación Bacharel- Baccalauréat ( Bachibac) correspondentes ao curso 2018- 2019, así como os trámites para facilitar a organización da proba externa. É necesario tamén dar as indicacións para a adscrición a este programa de novos centros autorizados polas Administracións educativas correspondentes.

As Administracións educativas remitirán á Comisión Técnica, a través da Subdirección Xeral de Cooperación Territorial, a relación dos centros que se incorporen ao programa Bachibac o ano académico 2018-2019. Así mesmo, co fin de poder proporcionar información á Administración francesa, facilitarán o número de alumnos inscritos nel e os datos solicitados no modelo de ficha que aparece como Anexo I, todo iso antes do 30 de outubro.