CADP - Adxudicación definitiva de destinos provisionais dos Corpos de SECUNDARIA


11 Set, 2018

WEBAdxudicación definitiva de destinos provisionais entre o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, ...,para o curso 2018/2019

Resolución do 11 de setembro: Adxudicación definitiva secundaria

Listaxe coa adxudicación definitiva secundaria

O persoal adxudicatario tomará posesión no centro educativo de destino e incorporarase con efectividade económica e administrativa da data fixada para o inicio da impartición efectiva das clases o 17 de setembro.

Instruccións para a toma de posesión

Os nomeamentos serán remitidos ao  enderezo do sesu correo electrónico.

Contra esta resolución que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán poñerse un recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.