Currículos dos niveis básicos A1,e A2, intermedios B1e B2 e avanzados C1 e C2


13 Ago, 2018

DOGDECRETO 81/2018, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo dos niveis básico A1, básico A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 e avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 8. Acceso e matrícula

1. Para acceder ás ensinanzas de idiomas será requisito imprescindible ter dezaseis anos feitos no ano en que se comecen os estudos. Poderán acceder, así mesmo, as persoas maiores de catorce anos para seguir as ensinanzas dun idioma distinto do cursado na educación secundaria obrigatoria como primeira lingua estranxeira.

Artigo 12. Postos escolares e ratios

1. As escolas oficiais de idiomas terán, como máximo, 30 estudantes por unidade escolar nos niveis básico A1, básico A2, intermedio B1 e intermedio B2, e 25 estudantes nos niveis avanzado C1 e avanzado C2.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

Quedan derrogados o Decreto 191/2007, do 20 de setembro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas de idiomas de réxime especial e os currículos dos niveis básico e intermedio, o Decreto 239/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o currículo de nivel avanzado das ensinanzas de réxime especial de idiomas e cantas normas de igual ou inferior rango se opoñan ao establecido neste decreto.

Este decreto entrará en vigor aos vinte (20) días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.