Instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais


07 Ago, 2018

DOG - RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o apoio á creación e ao funcionamento das escolas de nais e pais reguladas pola Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

A Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, establece na súa disposición adicional sétima que a Administración educativa impulsará nos centros educativos a creación de escolas de nais e pais, contando cos recursos humanos dos departamentos de orientación e dos centros de formación, para fomentar a participación das familias no proceso educativo e mellorar a convivencia.

1. De acordo co previsto nos artigos 13 e 27 do Decreto 8/2015, todos aqueles centros que así o decidan poderán crear escolas de nais e pais, para o que contarán co apoio dos centros de formación e recursos no marco dun plan de formación permanente do profesorado en centros educativos.

2. A Administración educativa poderá establecer de oficio escolas de nais e pais vinculadas á implantación nos centros de programas educativos de formación ou innovación.