• Noticia destacada

CADP - Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais CORPO DE MESTRES


27 Xul, 2018

WEB - Publicación da Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais entre o persoal do corpo de mestres para o curso académico 2018/19

O prazo para fomular reclamacións ou renuncias é o comprendido entre o día 30 e o 31 de xullo, ambos incluídos.As reclamacións ou renuncias formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e o código é : ED002B. De formular a reclamación ou a renuncia presencialmente, a persoa que a formule presencialmente será requirida para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da reclamación aquela en que foi realizada a emenda.

Resolución provisional

Adxudicación provisional