Homologación e/ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias.


24 Xul, 2018

DOG - ORDE do 9 de xullo de 2018 reguladora do procedemento de homologación e/ou validación de títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias.

A presente orde elabórase coa finalidade de harmonizar a presentación de solicitudes, tramitación e resolución do procedemento coa necesidade de garantir o acceso a este servizo por vía electrónica.

1. A presente orde ten por obxecto regular o procedemento para tramitar as seguintes solicitudes:

a) Homologación e/ou validación de títulos, diplomas ou estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias código de procedemento ED434A (anexo I).

b) Equivalencia de estudos estranxeiros coa escolaridade dos cursos 2º ou 3º de educación secundaria obrigatoria para efectos laborais e profesionais código de procedemento ED434B (anexo II).

2. A tramitación do presente procedemento axustarase á normativa en materia de homologación e validación dos estudos estranxeiros non universitarios e ás táboas de equivalencia de estudos vixentes en cada momento, así como á normativa reguladora do procedemento administrativo común e da Administración electrónica.

Artigo 4. Prazo máximo para notificar a resolución e efectos do silencio administrativo

1. O prazo máximo para notificar a resolución do procedemento é de tres (3) meses contados desde a entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para a súa tramitación.

2. Este prazo estará suspendido durante o tempo que medie entre o/os requirimento/s de emenda/s de deficiencias ou a petición de documentación ás persoas interesadas e a data da efectiva presentación desta.

3. Transcorrido o prazo máximo sen notificar a resolución expresa, a persoa interesada poderá entender desestimada a súa solicitude por silencio administrativo negativo.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal