Actualización da oferta de Formación Profesional polo réxime ordinario


22 Xun, 2018

DOG - ORDE do 15 de xuño de 2018 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2018/19.

Requírese un número mínimo de doce solicitudes de matrícula admitidas de primeira opción por cada centro educativo nas cidades da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e de oito solicitudes en cada centro do resto de Galicia, para cada un dos ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior, no prazo ordinario de presentación de solicitudes. Un número menor de solicitudes require a autorización expresa da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para pór en funcionamento esta ensinanza e, mentres non se dispoña desta autorización, non se poderá formalizar ningunha matrícula. A condición do número mínimo de alumnado débese comunicar ás persoas interesadas no momento da súa preinscrición.

No caso de ciclos de grao profesional básico, para constituír un grupo do primeiro curso do ciclo formativo contabilizarase o alumnado de 15, 16 e 17 anos cumpridos no ano de inicio do ciclo formativo.

As persoas que obteñan o título de graduado en educación secundaria obrigatoria por aplicación do punto 4 da disposición derradeira quinta da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (modificada polo artigo 1 do Real decreto lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliacion do calendario de implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa); accederán ás prazas dos ciclos formativos de grao medio reservadas para as persoas con título profesional básico nos procesos de admisión.